چون من يک نفر هستم و شرکت نيستم
کيفيتم بهتره و قيمت هام پايين تره
اعتبارم برام خيلي مهمه
اعتمادي که بهم ميديد رو نمي خوام خراب کنم
چرا کار شما رو به بهترين نحوي که
مي تونم انجام ميدم؟
چون قبل از اينکه کار شما باشه تبليغي هست براي گرفتن کار بعدي من ، ضمن اينکه قراره بره در رزومه من
مشتري خوش حساب
تخفيف هاي خوب
چرا کارتون رو به من بديد ؟